02126405480
09121397749

“جرثقیل سقفی دو پل و تک پل استریت”

جرثقیل سقفی در طرح های مختلفی قابل ارایه می باشد که مهمترین آنها جرثقیل سقفی دو پل رو نشین و جرثقیل سقفی تک پل رونشین می باشد.با توجه به ویژگیهای انحصاری هر یک از این طراحی ها، امکان فراهم ساختن دسترسی های مختلف و با هدف صرفه اقتصادی وجود خواهد داشت.